Recente Vacatures

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Staffing Force: Staffing Force Nederland B.V. en de aan Staffing Force (Nederland) B.V. gelieerde dochterondernemingen;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Staffing Force voorziet van (een) professional(s);

Opdracht: de overeenkomst en/of communicatie en/of mail tussen een opdrachtgever en/of professional en Staffing Force op grond waarvan Staffing Force diensten verleent aan opdrachtgever en/of professional c.q. waarin naar voren komt dat opdrachtgever en/of professional wenst dat Staffing Force werkzaamheden gaat verrichten voor opdrachtgever en/of professional;

Diensten: alle door Staffing Force voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, werving & selectie, consultatie, organisatieadviezen educatie, automatiseringsdiensten en ondersteuning;

Werving en Selectie: Het letterlijk werven en selecteren van kandidaten voor een opdrachtgever door Staffing Force vanaf zoekopdracht door opdrachtgever tot en met het tekenen van de (arbeids)overeenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging: het door Staffing Force te versturen document en/of mail door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Staffing Force ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht;

Professional/kandidaat: degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Staffing Force in opdracht van Staffing Force diensten bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert en/of in het kader van een Werving & Selectie opdracht door Staffing Force is geïntroduceerd bij opdrachtgever;

Honorarium/fee: de door opdrachtgever aan Staffing Force verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht en/of plaatsing.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Staffing Force.

2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever en/ of professional zijn slechts geldig indien, en voorzover deze schriftelijk door Staffing Force zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Staffing Force onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van Staffing Force niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen in meerdere talen beschikbaar zijn. In geval van mogelijke tegenstrijdigheden is de Nederlandse tekst bindend.

 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht

1. Alle door Staffing Force verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van vier weken.

Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Staffing Force uitdrukkelijk schriftelijk en/of per mail is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.

2. Mondelinge toezeggingen verbinden Staffing Force slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Staffing Force deze mondeling, schriftelijk en/of per mail heeft geaccepteerd en/of professional feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met achtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.

5. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.

6. Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.

7. Staffing Force behoudt zich het recht voor een professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door Staffing Force verzonden bevestiging, zonder dat Staffing Force aansprakelijk is voor eventueel door opdrachtgever geleden schade.

8. Opdrachten tussen Staffing Force en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

- opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

- opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

- naar het oordeel van Staffing Force inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

- opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Het voorgaande laat onverlet het recht van Staffing Force om volledige schadevergoeding te vorderen kan opdrachtgever.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1. Staffing Force staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Staffing Force is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.

2. Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de professional aan een projectleider of contactpersoon die door opdrachtgever is aangesteld.

3. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht vindt plaats in nauw overleg tussen Staffing Force en de opdrachtgever. Staffing Force behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde kandidaat.

4. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste 5 werkdagen van de professional bij opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van de desbetreffende professional met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de professional aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie en opdrachtgever Staffing Force hiervan minimaal 1 werkdag van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Beëindiging met onmiddellijke ingang is echter niet mogelijk indien Staffing Force binnen 10 werkdagen na de aanzegging van opdrachtgever voor passende vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de professional die voor de eerste keer (direct of indirect) bij opdrachtgever werkzaam is.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staffing Force de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorleveren van de professional zonder schriftelijke toestemming van Staffing Force niet toegestaan.

 

Artikel 6 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.

2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Staffing Force voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever Staffing Force onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van Staffing Force, die daarvan (in)direct het gevolg is.

3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de professional wordt na overleg met opdrachtgever bindend door Staffing Force vastgesteld.

 

Artikel 7 Aanwijzingen en regie opdrachtgever

1. De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Staffing Force terzake tegen aanspraken van de professional en/of derden.

3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Staffing Force gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.

 

Artikel 8 Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de professional en Staffing Force tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld In artikel 7:658 lid 4 BW.

3, Opdrachtgever vrijwaart Staffing Force tegen eventuele aanspraken (van een professional) uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).

4. Opdrachtgever vrijwaart Staffing Force tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gedaan bij de uitvoerig van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

 

Artikel 9 Honorarium, overwerk

1. Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief of dagtarief of W&S tarief (doorgaans een percentage van het bruto jaarsalaris), zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, offerte en/of introductiemail.

2. Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de professional niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de professional.

3. Indien een professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform hetgeen in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.

4. In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbondene voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving en/of CAO is Staffing Force gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

5. Staffing Force is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).

6. Een aanpassing van het honorarium wordt door Staffing Force zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt.

 

Artikel 10 Wijze van facturering

1. Staffing Force factureert op basis van de door de professional opgestelde urenstaten die opdrachtgever verbinden, tenzij opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.

2. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan er gefactureerd worden op basis van door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die opdrachtgever verbinden.

Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de professional ingeleverde urenstaat en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Staffing Force ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist is.

3. Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenstaat aan Staffing Force heeft verstrekt, is Staffing Force bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.

4. Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen.

 

Artikel 11 Betalingen

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van Staffing Force. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een professional zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan Staffing Force niet bevrijdend is betaald.

2. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor Staffing Force als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komt.

3. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beklag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

4. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Staffing Force tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is.

In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

5. Indien Staffing Force overlaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden Staffing Force alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Staffing Force binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend.

Alsdan heeft Staffing Force de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.

6. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Staffing Force zijn ingediend.

De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

7. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 6:

a. zijn de verplichtingen van Staffing Force tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daar- onder begrepen);

b. kan Staffing Force van opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

 

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendom

1. Staffing Force zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de professional in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Indien Staffing Force in verband hiermee een vergoeding verschuldigd wordt aan de professional, wordt opdrachtgever van rechtswege een gelijke vergoeding verschuldigd aan Staffing Force.

2. Alle door Staffing Force aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Staffing Force totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van Staffing Force wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens Staffing Force is nagekomen.

 

Artikel 13 Geheimhouding

1. Staffing Force en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

2. Staffing Force zal de professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. Staffing Force is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional deze verplichting heeft geschonden.

 

Artikel 14 Rechtstreekse arbeidsverhouding

1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Staffing Force, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden of op wat voor manier dan ook een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional en/ of een door Staffing Force geïntroduceerde kandidaat.

2. Het is opdrachtgever en kandidaat c.q. professional en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een professional door Staffing Force aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.

3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Staffing Force verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 50.000,- euro en/of een vergoeding ter grootte van 6 maanden Full Time detacheren. Dit laat de mogelijkheid van Staffing Force om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

4. opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Elke eventuele aansprakelijkheid van Staffing Force is beperkt tot het bedrag waarvoor Staffing Force is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn, met dien verstande dat de schadevergoedingsverplichting van Staffing Force zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.

2. Staffing Force is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Staffing Force voor iedere aansprakelijkheid van Staffing Force die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

4. Staffing Force is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

5. Opdrachtgever vrijwaart Staffing Force voor iedere aansprakelijkheid van Staffing Force die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

 

Artikel 16 Specifieke bepalingen met betrekking tot Werving en Selectie opdrachten

1. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 5.4 dient vervanging van een kandidaat plaats te vinden binnen 45 dagen.

2. In geval van Werving en Selectie opdrachten geschiedt facturatie op het moment van ondertekening van de (arbeids)overeenkomst tussen de kandidaat en opdrachtgever, dit in tegenstelling tot de facturatie bij detachering, interim management etc. zoals opgenomen in art. 10.1. Op dit moment is de dienst volledig geleverd.

3. Indien opdrachtgever in geval van het bepaalde in artikel 16.1 binnen de gestelde termijn in artikel 16.1 via eigen werving en/ of werving via derden een overeenkomst met een kandidaat aangaat blijft de gehele W&S fee verschuldigd.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

1, Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Whatsapp

Staffing Force gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.